THE REVIEW

 

This movie is for everyone. For those who, up to this point, have not been following the civilizational transformation of the energy sector, that is now spreading all over the world. Also for those who are curious about how people in Europe organize themselves in energy cooperatives and build social capital which is a value in itself. For those who cynically block the energy transformation in order to protect the interest groups embedded in the traditional energy sector, which has been transformed, throughout history, from having a mission, contributing to the society, into a system of covering their own costs at the expense of the society.
Finally, for those who, by virtue of their power, should feel responsible for carrying out the energy sector transformation for the good of the country, but unfortunately, for various reasons - lack of competence, political interests and other - do not do it.

Adam Dzienis, the producer and director of the film "Human Energy", presents a different view of the transition from coal to renewable energy sources - different from the one reported in the Polish media. He introduces RES energy co-operatives to the stage: groups of different sizes and communities of people, which are connected by the production and consumption of clean energy at the level of the neighbourhood, district, island, city.

It shows what it is like to cross a barrier - which in a modern society symbolizes an escape from today's uncomfortable decisions. It shows the way to understand that our future is in our hands. It shows that we are the ones who are responsible for negligence when we do not react... And it would not be so bad if we were not aware, but we already know. We already know that green energy is good, that the only way out is distributed energy generation, that the already available technological mix of renewable energy sources is an economically viable alternative to nuclear energy.

If, here in Poland, we do not understand what everyone‘s right to consume their own energy is about, and we do not use this right effectively, sooner or later someone from outside of Poland will use this chance to do business. And we will play the role of the victim again. We will proclaim that the world once again took adventage of us. But our real problem is still the inability to maintain focus and effort in a time when there is no war. To connect within common civic activities during peacetime. And at the same time, we tend to stake our claims to what others achieve through their consistent efforts. We feel entitled. In the modern world, however, this is not a way to improve the status of the country, or the status of each of us.

In the modern world, it is better to understand the inevitability of the laws of nature, to have a broad perspective of the world, to recognize that man is created for coexistence and cooperation, and not for conflict. That it is the effort that gives us a chance to arduously climb the civilizational ladder. The film Human Energy deftly shows that, in the energy sector, it is particularly important at this stage.

 

There is original Polish tex below

 

Ten film jest dla wszystkich. Dla tych, którzy dotychczas nie interesowali się czym jest cywilizacyjna przebudowa energetyki rozlewająca się na cały świat. Także dla tych, którzy są ciekawi jak w Europie ludzie organizują się w spółdzielnie energetyczne i budują kapitał społeczny będący wartością samą w sobie. Dla tych, którzy w cyniczny sposób blokują transformację energetyki, aby chronić grupy interesów osadzone w tradycyjnej energetyce przekształconej w długiej historii z realizującej misję względem społeczeństwa w system pokrywania własnych kosztów kosztem społeczeństwa. Wreszcie dla tych, którzy z tytułu posiadanej władzy powinni się czuć odpowiedzialnymi za przeprowadzenie transformacji energetyki dla dobra kraju, ale niestety z różnych przyczyn – braku kompetencji, politycznych interesów i innych – nie czynią tego.

Adam Dzienis, producent i reżyser filmu Ludzka Energia (Human Energy), przedstawia odmienne od przekazywanego w polskich mediach widzenie przechodzenia z węgla na odnawialne źródła energii. Wprowadza na scenę spółdzielnie energetyczne OZE: różnej wielkości grupy i wspólnoty ludzi, których łączy produkcja i konsumpcja czystej energii na skalę sąsiedztwa, dzielnicy, wyspy, miasta.

Pokazuje jak wygląda przekraczanie bariery, którą we współczesnym społeczeństwie jest ucieczka człowieka od podejmowania niewygodnych decyzji. Pokazuje drogę do zrozumienia, że w naszym ręku leży nasza przyszłość? Pokazuje, że to my ponosimy odpowiedzialność za zaniechanie, kiedy nie reagujemy... Pół biedy, kiedy nie mamy świadomości, ale my już wiemy. Już wiemy że zielona energia jest dobra, że jedynym wyjściem jest energetyka rozproszona, że dostępny już technologiczny mix energetyczny OZE jest opłacalną ekonomicznie alternatywą dla energetyki jądrowej.

Jeśli w Polsce nie zrozumiemy na czym polega prawo każdego do konsumpcji własnej energii i skutecznie go nie wykorzystamy, to ktoś spoza nas (spoza Polski) prędzej czy później zrobi na tym interes. A my znowu będziemy odgrywać rolę skrzywdzonego. Będziemy głosić, że świat kolejny raz żywi się naszą krzywdą. Jednak naszym prawdziwym problemem jest ciągle niezdolność do wysiłku w czasie, w którym nie ma wojny. Do łączenia się we wspólnych obywatelskich działaniach w czasie pokoju. A przy tym, jednocześnie, stałe roszczenie do tego, co inni osiągają dzięki wysiłkowi, konsekwencji. Roszczenie jak do swojego. We współczesnym świecie nie jest to jednak sposób na budowanie pozycji kraju, ani indywidualnej pozycji każdego z nas.

We współczesnym świecie lepiej się wychodzi na zrozumieniu nieuchronności praw przyrody, na przyswojeniu sobie szerokiej perspektywy świata, na uznaniu, że człowiek stworzony jest do współistnienia i do współpracy, a nie do konfliktu. Stworzony jest do wysiłku, który gwarantuje mu mozolne wznoszenie się na drabinie cywilizacyjnej. Film Human Energy zręcznie przekonuje, że w energetyce jest to na obecnym etapie szczególnie ważne.

 

*

Prof. Jan Popczyk, Katowice, Poland

A graduate of the Silesian University of Technology (Faculty of Electrical Engineering).He cooperated with the Ministry of Economy, he was an advisor in the Ministry of Finance. in the years 1990-1995 he co-founded and implemented the power engineering reform, at that time he was the President of Polish Power Grid (Polskie Sieci Elektroenergetyczne). A member of the Polish Academy of Sciences. Member of international organizations, among others WEC (World Energy Council) - London and CIGRE - Paris.

He conducts research in the field of conditions for the transition of the power industry to a new stage of development, which he calls SYNERGETICS. Author of the book "DISTRIBUTION ENERGY. From the dominance of energy in the economy to sustainable development, from fossil fuels to energy efficiency and renewable energy" (2011). Co-founder and president of the board of the Association of Independent Power Generation Associates (2003 - 2012) and the Klaster 3 × 20 Association (2011 - still). Vice-president of the Polish Green Energy Technology Platform (2012 - still).